Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Zadania MOW Drukuj Email

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży: niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji -jako resocjalizacyjno-wychowawcze;

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie przyjmuje chłopców z normie intelektualnej realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej z oddziałami Gimnazjum .

Oddziały Gimnazjum w MOW funkcjonują w ZPR-S do końca roku szkolnego 2017/2018. Placówka posiada 24 miejsca w dwóch oddziałach. Każda klasa może liczyć nie więcej niż 12 uczniów.

- W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Oławie wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2

Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te są realizowane przez:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;

2) udział wychowanków w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka: – resocjalizacyjnych - w przypadku wychowanków niedostosowanych społecznie, – socjoterapeutycznych - w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym, – profilaktyczno-wychowawczych, – rewalidacyjnych - w przypadku wychowanków niepełnosprawnych, – innych o charakterze terapeutycznym,

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

c) kulturalno-oświatowych,

d) rozwijających zainteresowania;

3) zapewnienie wsparcia wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela jej zgodnie z przepisami wydanymi ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zajęcia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze są ukierunkowane w szczególności na:

1) wspieranie wychowanków nowo przyjętych;

2) rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych;

3) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym . Do placówki wychowankowie kierowani są przez właściwego do miejsca zamieszkania starostę na podstawie wskazania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (centralne kierowanie poprzez ORE).

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wychowankowie mogą przebywać tylko do osiągnięcia pełnoletniości , a w wyjątkowych wypadkach do ukończenia klasy w roku szkolnym , w którym osiągnie pełnoletniość zgodnie z wydanym przez sąd stosownym postanowieniem.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony